เกี่ยวกับเรา

wearehappylogobigกลุ่ม wearehappy. ก่อตั้งและเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๔๘ โดยกลุ่มนักพัฒนาอิสระกลุ่มเล็กๆที่มีประสบการณ์เดิมจากการทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน   การรวมตัวกันหลังการลาออกจากงานในหน้าที่ประจำเป็นไปเพื่อมีโอกาสได้ทำงานพัฒนาที่สอดคล้องกับความสนใจและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลักการของความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม เป็นมิตร อิสระ เท่าเทียม เรียบง่าย เปิดเผยและสร้างสรรค์ ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อการพัฒนาความสามารถในการรู้จักตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างพลังอำนาจภายในของตนเอง

wearehappy

Wearehappy ทำงานส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างการเท่าทันในตนเอง โดยยังคงมีเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชนเป็นกลุ่มเป้าหมายปลายทางของการทำงานพัฒนา ด้วยตระหนักว่าเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของสังคม
ด้วยความเชื่อว่า มิตรไมตรีอันแสนงดงามนอกจากนำมาซึ่งความสุขในหัวใจแล้ว ยังก่อให้เกิดพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่พัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างไม่หยุดยั้ง กิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดทำขึ้นนำมาซึ่งประโยชน์ต่อคนที่เข้าร่วมและสร้างความสุขใจให้กับผู้ดำเนินงานไปพร้อมๆกัน โดยเฉพาะกิจกรรมส่งหนังสือถึงมือน้องด้วยรัก เป็นการส่งต่อหนังสือไปให้เด็ก ๆที่ขาดโอกาสของการเป็นเจ้าของหนังสือดีดี ที่ ทำให้โลกทัศน์ของเด็กเปิดกว้างขึ้น กว่า ๕ ปีแล้วที่กิจกรรมนี้ช่วยเสริมสร้างตัวตน เพิ่มความมั่นใจและความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆ

1069988_632737040083429_498341260_n

Wearehappy มุ่งมั่นทำโครงการดี ๆ เกือบ ๑๐ ปีแล้วที่เราได้สร้างความสุข เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และหวังให้ทุกคนร่วมกันทำสิ่งดี ๆ เพื่อสังคมที่น่าอยู่ ด้วยพลังของความเชื่อที่ว่า “หากเราเริ่มต้นทุกอย่างด้วยความสุข สอนให้คนอื่นรู้จักแบ่งปัน และส่งต่อความดีไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงิน แค่ให้เวลา รอยยิ้ม พูดคุยถึงเรื่องราวดี ๆ เท่านี้สังคมก็ดีขึ้นได้แล้ว ก่อนที่จะคิดว่าได้ให้อะไรกับสังคม เราต้องคิดว่าสังคมให้อะไรเรามาแล้วบ้าง ฉะนั้นการให้โอกาส ความเป็นมิตร ความจริงใจ คือสิ่งที่เราอยากส่งต่อไปให้กับทุกคน แต่ก็ต้องอยู่บนกติกาที่ว่า ได้รับแล้วต้องแสดงออกด้วยการขอบคุณและเรียนรู้ที่จะมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม”..

hiam2

เป้าหมายการทำงาน

สร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาในเด็ก เยาวชน ครอบครัวและชุมชน  ให้รู้เท่าทันและมีพลังอำนาจภายในของตนเอง

วัตถุประสงค์

  • ดำเนินงานด้านการสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อพัฒนา เด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชนและสังคม
  • ดำเนินงานด้านการศึกษา และกิจกรรมเพื่อการศึกษา ให้ความรู้ ฝึกอบรม สังเคราะห์  วิจัย  ถอดบทเรียน
  • ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญา
  • ดำเนินงานด้านการจัดการเอกสาร ข้อมูล ความรู้สรุปประสบการณ์ ติดตามประเมินผล
  • ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ และ/หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่แสวงหาผลกำไร