เกี่ยวกับเรา

กลุ่มวีอาร์แฮปปี้ (wearehappy)

กลุ่ม wearehappy. ก่อตั้งและเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 โดยกลุ่มนักพัฒนาอิสระกลุ่มเล็กๆที่เน้นการทำงานพัฒนาสังคมด้านเด็ก  เยาวชน  ครอบครัว และชุมชน  ยึดหลักการของความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสามารถในการรู้จักตนเอง  การเข้าใจผู้อื่น การสร้างพลังอำนาจภายในของตนเอง  ทำงานส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างการเท่าทันในตนเอง  โดยยังคงมีเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชนเป็นกลุ่มเป้าหมายปลายทางของการทำงานพัฒนา 

          ด้วยความเชื่อว่า มิตรไมตรีอันแสนงดงามนอกจากนำมาซึ่งความสุขในหัวใจแล้ว ยังก่อให้เกิดพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่พัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างไม่หยุดยั้ง   กิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดทำขึ้นนำมาซึ่งประโยชน์ต่อคนที่เข้าร่วมและสร้างความสุขใจให้กับผู้ดำเนินงานไปพร้อมๆ กัน     

          wearehappy มุ่งมั่นทำโครงการดี ๆ เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และหวังให้ทุกคนร่วมกันทำสิ่งดี ๆ เพื่อสังคมที่น่าอยู่ ด้วยพลังของความเชื่อที่ว่า “หากเราเริ่มต้นทุกอย่างด้วยความสุข สอนให้คนอื่นรู้จักแบ่งปัน และส่งต่อความดีไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงิน แค่ให้เวลา รอยยิ้ม พูดคุยถึงเรื่องราวดี ๆ เท่านี้สังคมก็ดีขึ้นได้แล้ว   ก่อนที่จะคิดว่าได้ให้อะไรกับสังคม เราต้องคิดว่าสังคมให้อะไรเรามาแล้วบ้าง   ฉะนั้นการให้โอกาส ความเป็นมิตร ความจริงใจ คือสิ่งที่เราอยากส่งต่อไปให้กับทุกคน แต่ก็ต้องอยู่บนกติกาที่ว่า ได้รับแล้วต้องแสดงออกด้วยการขอบคุณและเรียนรู้ที่จะมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม”

วัตถุประสงค์

  1. ดำเนินงานด้านการสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อพัฒนา เด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชนและสังคม
  2. ดำเนินงานด้านการศึกษา และกิจกรรมเพื่อการศึกษา ให้ความรู้  ฝึกอบรม สังเคราะห์  วิจัย  ถอดบทเรียน
  3. ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญา
  4. ดำเนินงานด้านการจัดการเอกสาร ข้อมูล ความรู้สรุปประสบการณ์ ติดตามประเมินผล 
  5. ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ และ/หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่แสวงหาผลกำไร